Нийтэлсэн : 2020-06-19 15:00:04


СОНГОГЧИЙН БОЛОВСРОЛД #1

Сонгогч Та: Эрүүл мэндийн байдлын улмаас санал авах байранд өөрийн биеэр очиж чадахгүй бол зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар саналаа өгөх хүсэлт, иргэний үнэмлэхний хуулбар, эмнэлэгийн магадлагааны хамт харъяалах Хэсгийн хороонд 2020.06.19-ний өдрөөс өмнө гаргана уу.

Мөн дээрх шалтгаантай сонгогч нь асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчгүй бол тухайн сонгогчийн харъяалагдах баг, хорооны Засаг дарга түүний хүсэлт, мэдээллийг холбогдох Хэсгийн хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.