Нийтэлсэн : 2019-10-02 15:10:35


ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙЖ БАЙНА.

Төрөөс үзүүлж буй үйлчилгээ иргэдэд тэгш, хүртээмжтэй, чанартай хүрч байгаа эсэхийг иргэдээр тодорхойлуулж, түүнийг сайжруулах боломжийг тодорхойлох зорилгоор аймгийн Цагдаагийн газарт “Иргэдийн дуу хоолой ба түүний үр нөлөө” аргачлалыг хэрэгжүүлж, Арвайхээр сумын 18-25 насны залуучууд, иргэдэд хэсэгчилсэн хэлэлцүүлэг хийж байна.