Төсвийн төлөвлөлт

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 2/04 2016-12-19 Арвайхээр сумын 2017 оны төсөв батлах тухай
2 3/03 2017-03-11 Арвайхээр сумын 2017 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай
3 4/01 2017-11-08 Арвайхээр сумын 2017 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай
4 5/08 2017-12-15 Арвайхээр сумын 2018 оны төсөв батлах тухай
5 6/04 2018-04-11 Арвайхээр сумын 2018 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай
6 8/08 2018-12-12 Арвайхээр сумын 2019 оны төсөв батлах тухай
7 11/08 2019-12-07 Арвайхээр сумын 2020 оны төсөв батлах тухай
8 6/06 2021-12-17 Арвайхээр сумын 2022 оны төсөв батлах тухай