ИЛ ТОД БАЙДАЛ Хүний нөөц ☆ Хүний нөөц ☆ Төрийн албаны зөвлөл-Вебинар сургалт ☆ Ёс зүйн зөвлөл ☆ Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм ☆ Сонгон шалгаруулалтын зар ☆ Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам ☆ Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа ☆ Сумын ЗДТГ-ын АТҮХ-ийн төлөвлөгөө, биелэлт ☆ Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр ☆ Авилгад өртөх эрсдлийн судалгаа ☆ Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсэн мэдүүлэг хянасан дүгнэлт ☆ Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ☆ Видео шторк Үйл ажиллагаа ☆ Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримт ☆ Иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь ☆ Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт ☆ Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа ☆ Утасны жагсаалт ☆ Төлбөрт үйлчилгээ ☆ Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчдийн бүрдүүлэх материал, олголт ☆ Эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл ☆ Статистик мэдээлэл Хяналт - шинжилгээ үнэлгээ ☆ Дотоод хяналтын төлөвлөгөө ☆ Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа


 
 

Хотын захирагчийн албаны

албан хаагчдын утасны жагсаалт

Д/д

Овогнэр

Албантушаал

Утасныдугаар

Өрөөний дугаар

1.

С.Цэдэнсодном

ХЗАлбаны ерөнхий менежер

99148932

 

 

7032-2382

3.

Т.Мөнхбаян

Архитектoр

94930613

4.

А.Батдулам

Дотоод ажил, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

99324844

5.

                Ө.Золбаяр

Ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн

8856-5601

6.

Б.Эрдэнэбаяр

Найрамдал СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал

90727079

 

7

Мөнхбаатар

Ониг өргөө СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал

99329943