ИЛ ТОД БАЙДАЛ Хүний нөөц ☆ Хүний нөөц ☆ Төрийн албаны зөвлөл-Вебинар сургалт ☆ Ёс зүйн зөвлөл ☆ Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм ☆ Сонгон шалгаруулалтын зар ☆ Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам ☆ Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа ☆ Сумын ЗДТГ-ын АТҮХ-ийн төлөвлөгөө, биелэлт ☆ Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр ☆ Авилгад өртөх эрсдлийн судалгаа ☆ Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсэн мэдүүлэг хянасан дүгнэлт ☆ Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ☆ Видео шторк Үйл ажиллагаа ☆ Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримт ☆ Иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь ☆ Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт ☆ Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа ☆ Утасны жагсаалт ☆ Төлбөрт үйлчилгээ ☆ Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчдийн бүрдүүлэх материал, олголт ☆ Эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл ☆ Статистик мэдээлэл Хяналт - шинжилгээ үнэлгээ ☆ Дотоод хяналтын төлөвлөгөө ☆ Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа


 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВӨӨС ЯВУУЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ


Иргэний бүртгэл:

ü  Иргэний 7 төрлийн бүртгэлээр үйлчилгээ, /төрөлт, хүүхэд үрчлэлт, овог нэр өөрчлөлт, эцэг тогтоолт, гэрлэлт батлах, гэрлэлт цуцлах, нас баралт/

ü  Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл, /аймаг, сум, баг хооронд/

ü  Иргэний шинэчилсэн хаягын бүртгэлийн үйлчилгээ. /16 нас шинээр, 25,45 насны цахим үнэмлэхийн сунгалт, дахин олголт/

 

Газар зохион байгуулалт:

ü  Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээнд өмчилсөн газраа гэр бүлийн нэг гишүүдээ шилжүүлэх хүсэлтийг уламжлах

ü  Кадастрын зураг, хянан баталгааны лавлагаа

ü  Шинээр газар өмчлөх болон эзэмшихийг хүссэн өргөдөл хүлээн авах 

ü  Эзэмшил газраа бусдад шилжүүлэхийг Засаг даргын захирамжаар шийдвэрлэх

ü  Шинээр газар олгосон иргэдийн газрыг Засаг даргын захирамжаар баталгаажуулах

ü  Газар эзэмшлийн гэрээ гэрчилгээ олгон улсын бүртгэлд бүртгэх

ü  Газрын холбогдолтой маргаан шийдвэрлэх

 

Хөдөлмөр эрхлэлт:

ü  Ажил хайгч иргэдийг бүртгэх

ü  Ажлын байрын захиалгын дагуу ажилд зуучлах

ü  Зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээ.

 

Нийгмийн халамж:

ü  Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэдийн материал хүлээн авах үйлчилгээ

ü  Бүтэн өнчин хүүхдийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн материал хүлээн авах

ü  Онцгой тохиолдол болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээ

 

Татварын хэлтэс:

ü  Төлбөрийн баримт буюу e-barimt бүртгэх, НӨАТУС-ын талаар зөвлөгөө өгнө

ü  Татварын дансны мэдээлэл өгөх

ü  ХХОАТатварын дэвтэр олголт хийх

ü  Татварын хуулиудаар мэдээлэл зөвлөгөө өгөх ба сургалтын захиалга авна

ü  Дараах татварыг хураан төсөвт төвлөрүүлнэ

·         АТБӨЯХАлба татвар

·         Галт зэвсгийн албан татвар

·         ХХОАТатвар /үйл ажиллагааны орлогын албан татвар/

 

Нийгмийн даатгал

ü  Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр бөглөх

ü  Байгууллагын нийгмийн даатгалын дэвтэр баталгаажуулах

ü  Сайн дурын даатгалын дэвтэр бөглөх

ü  Тэтгэвэр тэтгэмжийн талаар болон бусад мэдээлэл, зөвлөмжийг өгөх

 

 

 

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв:

ü  Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх /7032-1111/

ü  Арвайхээр сумын камерын хяналтын систем

ü  Аймгийн “Иргэний танхим”-д бүх төрлийн сургалт, зөвлөгөөн, уулзалт зохион байгуулах захиалах авах, ААНэгж, иргэдтэй хамтран ажиллах

 

 Нотариатын үйлчилгээ:

ü  Бүх төрлийн хуулбар баталгаажуулах

ü  Шинэ төрсөн хүүхдийн овогын хүсэлт

ü  Итгэмжлэл хийх

ü  Авто машины гэрээ хийх

 

Авто тээврийн тасалбарын касс:

ü  Хот хоорондын нийтийн тээврийн автобусны тасалбар захиалах

ü  Иргэдэд мэдээлэл өгөх

 

Шуудан үйлчилгээний газар:

ü  Албан бичиг, захидалын хүргэлтийн үйлчилгээ

ü  Хэвлэл захиалгын үйлчилгээ

ü  Буухиа шуудан

ü  Шуудангийн хайрцгын үйлчилгээ

ü  Сурталчилгааны материал тараах үйлчилгээ

 

ЭБЦТСтанц ТӨХК /эрчим/:

ü  Иргэд цахилгааны төлбөрөө тушаах

ü  Эрчмийн үйчилгээтэй холбоотой асуудлаар иргэдэд мэдээлэл зөвлөмж хүргэх

 

Төрийн банк:

ü  Цахим банк

ü  Карт захиалах

ü  Хадгаламж нээх

ü  Бэлэн бус шилжүүлэг болон гүйлгээ

ü  Бүх төрлийн орлогын гүйлгээ

 

Мэдээлэл зөвлөмж угтах үйлчилгээ:

ü  Каноны үйлчилгээ

ü  Баримт бичгийн нэр төрлийг цөөтгөх үйлчилгээ

ü  Иргэдийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн  авах

ü  Нээлттэй утас ажилуулах /7032-3233/

ü  Иргэдэд мэдээлэл зөвлөмж хүргэх

 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГСЭН ТӨВ

ЛАВЛАХ УТАС: 7032-3233, 7032-3211