Сумын ЗДТГ-ын АТҮХ-ийн төлөвлөгөө, биелэлт

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 89/3 2021-01-15 2020 оны төлөвлөгөөний Арвайхээр суманд хамаарах заалтын хэрэгжилт