Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 5/04 2017-12-15 Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл