Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/142 2017-12-04 Газар эзэмшүүлэх тухай
2 А/143 2017-12-05 Хөрөнгө зарцуулах тухай
3 А/144 2017-12-05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
4 А/145 2017-12-06 Хөрөнгө зарцуулах тухай
5 А/146 2017-12-07 Мөнгөн шагнал олгох тухай
6 А/147 2017-12-07 Төсвийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай
7 А/151 2017-12-11 Эрх шилжүүлэх тухай
8 А/152 2017-12-11 Хөрөнгө зарцуулах тухай
9 А/153 2017-12-14 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
10 А/155 2017-12-20 Хөрөнгө зарцуулах тухай
11 А/156 2017-12-20 Хөрөнгө зарцуулах тухай
12 А/157 2017-12-20 Урамшуулал олгох тухай
13 А/158 2017-12-20 Мөнгөн шагнал олгох тухай
14 А/159 2017-12-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
15 А/160 2017-12-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/161 2017-12-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/162 2017-12-22 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдад үр дүнгийн урамшил олгох тухай
18 А/163 2017-12-25 Мөнгөн шагнал олгох тухай
19 А/164 2017-12-25 Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл зохион байгуулах тухай
20 А/165 2017-12-27 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай