Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/105 2017-09-28 Зөвшөөрөл олгох тухай
2 А/106 2017-10-03 Цэргийн жинхэнэ албанд татагдагчдыг үзлэг, шинжилгээнд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай
3 А/107 2017-10-03 Түүхий эдийн төвүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай
4 А/109 2017-10-03 Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай
5 А/110 2017-10-04 Хөрөнгө зарцуулах тухай
6 А/111 2017-10-05 Хөрөнгө зарцуулах тухай
7 А/114 2017-10-06 Байгууллага бүрт "Ахмадын сан" байгуулах тухай
8 А/115 2017-10-12 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
9 А/117 2017-10-18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
10 А/118 2017-10-19 Хөрөнгө зарцуулах тухай
11 А/119 2017-10-23 Журам батлах тухай
12 А/120 2017-10-24 Хөрөнгө зарцуулах тухай
13 А/121 2017-10-24 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
14 А/122 2017-10-24 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
15 А/123 2017-11-01 Хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/136 2017-11-27 Дотоод хяналт шалгалтын нэгжийг шинэчлэн байгуулах тухай
17 А/137 2017-11-30 Хөрөнгө зарцуулах тухай
18 А/138 2017-11-30 Хөрөнгө зарцуулах тухай
19 А/139 2017-11-30 Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай
20 А/140 2017-12-04 Газар эзэмшүүлэх тухай