Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/72 2017-07-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
2 А/73 2017-07-16 Газар ашиглах эрх сунгах тухай
3 А/74 2017-07-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
4 А/75 2017-07-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
5 А/76 2017-07-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
6 А/77 2017-07-26 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай
7 А/78 2017-08-01 Төл малыг бруцеллёз өвчнөөс дархлаажуулах тарилга зохион байгуулах тухай
8 А/79 2017-08-04 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг эрчимжүүлэх тухай
9 А/86 2017-08-21 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
10 А/87 2017-08-21 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
11 А/88 2017-08-21 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
12 А/89 2017-08-31 Урамшуулал олгох тухай
13 А/97 2017-09-22 Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
14 А/100 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай
15 А/101 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай
16 А/102 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай
17 А/103 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай
18 А/104 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай
19 А/98 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай
20 А/99 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай