Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/40 2017-04-04 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
2 А/41 2017-04-07 Хөрөнгө зарцуулах тухай
3 А/44 2017-04-13 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
4 А/45 2017-04-20 Тариаланчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай
5 А/46 2017-04-25 Мал сүргийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулах, мал эмнэлэг, ариун цэвэр халдваргүйжүүлэлтийн сарын аяны ажлыг зохион байгуулах тухай
6 А/47 2017-04-25 Хөрөнгө зарцуулах тухай
7 А/48 2017-05-05 Үйл ажиллагааг хязгаарлах тухай
8 А/52 2017-05-08 Хөрөнгө зарцуулах тухай
9 А/53 2017-05-08 Газар эзэмшүүлэх тухай
10 А/54 2017-05-08 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
11 А/56 2017-05-16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
12 А/58 2017-05-30 Хөрөнгө зарцуулах тухай
13 А/59 2017-05-31 Урамшуулал олгох тухай
14 А/60 2017-05-31 Зөвшөөрөл олгох тухай
15 А/61 2017-05-31 Хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/62 2017-06-06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
17 А/63 2017-06-06 Төсвийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай
18 А/64 2017-06-12 Хөрөнгө зарцуулах тухай
19 А/65 2017-06-16 Эрх шилжүүлэх тухай
20 А/70 2017-06-16 Хөрөнгө зарцуулах тухай