Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/01 2017-01-02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 А/02 2017-01-10 Газар эзэмшүүлэх тухай
3 А/03 2017-01-10 Овог, нэр өөрчлөх, хүүхэд үрчлүүлэх тухай
4 А/04 2017-01-10 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
5 А/05 2017-01-13 Халамжийн мөнгөн тэтгэмж олгох тухай
6 А/06 2017-01-23 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
7 А/07 2017-01-23 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
8 А/08 2017-01-26 Т.Ёндондашийн цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
9 А/09 2017-01-26 А.Батцэцэгт дэмжлэг олгох тухай
10 А/10 2017-01-27 Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
11 А/11 2017-01-27 Халамжийн мөнгөн тэтгэмж олгох тухай
12 А/12 2017-01-27 Хөрөнгө зарцуулах тухай
13 А/13 2017-01-27 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
14 А/14 2017-01-27 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
15 А/15 2017-02-02 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
16 А/16 2017-02-03 Урамшуулал олгох тухай
17 А/17 2017-02-03 Төсвийн хуваарь батлах тухай
18 А/18 2017-02-03 Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай
19 А/19 2017-02-06 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
20 А/20 2017-02-06 Овог, нэр өөрчлөх, хүүхэд үрчлүүлэх тухай