Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 1 2017-01-13 Шагналд уламжлах тухай
2 2 2017-01-13 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
3 3 2017-01-13 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
4 4 2017-01-13 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
5 5 2017-02-06 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
6 10 2017-02-09 Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх иргэн, аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгуулахаар уламжлах тухай
7 6 2017-02-09 "Ахмадаа дэмжих" зорилтот жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
8 7 2017-02-09 Арвайхээр сумын сонгуулийн хэсгийн төв, нутаг дэвсгэр батлах тухай
9 8 2017-02-09 Арвайхээр сумын "Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Тэргүүлэгчид, Засаг даргын харилцан ажиллах журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай
10 9 2017-02-09 Баяр наадам зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай
11 11 2017-02-13 Арвайхээр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
12 12 2017-03-14 "Алдарт эх" нэг, хоёрдугаар зэргийн одонд уламжлах тухай
13 14 2017-03-27 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
14 15 2017-03-27 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
15 16 2017-03-27 Арвайхээр сумын нутаг дэвсгэрт сонгуулийн зурагт болон ухуулах хуудас байршуулах байрлал тогтоох тухай
16 20 2017-04-16 "Арвайхээр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2016-2020 онд баримтлах чиглэл"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
17 17 2017-04-19 Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах тухай
18 18 2017-04-19 Орон нутгийн өмчийн тооллогын дүнгийн тухай
19 19 2017-04-19 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
20 21 2017-04-19 "Арвайхээр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд асуудал санаачлан оруулах, санал дэвшүүлэх, хэлэлцүүлэх тухай журам" батлах тухай