Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/78 2019-03-18 Бурхийн эхийг хашаажуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 А/80 2019-03-20 Хөрөнгө зарцуулах тухай
3 А/81 2019-03-21 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
4 А/82 2019-03-21 Газар эзэмшүүлэх тухай
5 А/83 2019-03-21 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
6 А/85 2019-03-29 2020 оны сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл, арга хэмжээний саналыг эрэмблэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
7 А/86 2019-04-01 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
8 А/87 2019-04-01 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
9 А/88 2019-04-01 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
10 А/89 2019-04-08 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
11 А/90 2019-04-08 Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
12 А/91 2019-04-09 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
13 А/93 2019-04-15 Газар эзэмшүүлэх тухай
14 А/94 2019-04-19 Газар эзэмшүүлэх тухай
15 А/95 2019-04-19 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
16 А/96 2019-04-19 Хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/97 2019-04-19 Газар эзэмшүүлэх тухай
18 А/98 2019-04-19 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
19 А/99 2019-05-01 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
20 А/107 2019-05-06 Тариаланчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай