Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/51 2019-03-06 Хөрөнгө зарцуулах тухай
2 А/55 2019-03-07 Тендерийн гүйцэтгэгчдийг сонгох тухай
3 А/56 2019-03-07 Газар эзэмшүүлэх тухай
4 А/57 2019-03-07 Газар эзэмшүүлэх тухай
5 А/59 2019-03-07 Газар эзэмшүүлэх тухай
6 А/60 2019-03-07 Газар эзэмшүүлэх тухай
7 А/61 2019-03-11 Хөрөнгө зарцуулах тухай
8 А/62 2019-03-11 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
9 А/63 2019-03-11 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
10 А/64 2019-03-11 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
11 А/66 2019-03-12 Архивын баримт бичиг цэгцлэх, баримтын тооллого хийх комисс байгуулах тухай
12 А/67 2019-03-12 Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
13 А/68 2019-03-12 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
14 А/69 2019-03-12 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод тусгах санал боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
15 А/70 2019-03-13 Хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/72 2019-03-15 Сайн дурын хэсэг байгуулах
17 А/73 2019-03-15 Мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
18 А/75 2019-03-18 Нохой, муур устгалын ажлыг эрчимжүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг хэсгийг байгуулах тухай
19 А/76 2019-03-18 2,7 дугаар баг, 48 айлын тоглоомын талбайн засвар, шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
20 А/77 2019-03-18 Хиргисүүрийн хашаа шинэчлэх ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай