Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/27 2019-01-30 Хөрөнгө зарцуулах тухай
2 А/28 2019-01-30 Дэлгэрэхийн 3 дугаар багийн төвийн байрын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/29 2019-01-30 Орон сууцны гэрэлтүүлэг нэмэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
4 А/30 2019-01-31 Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
5 А/32 2019-02-01 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай
6 А/33 2019-02-01 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай
7 А/34 2019-02-01 Төсвийн хуваарь батлах тухай
8 А/35 2019-02-01 Хөрөнгө зарцуулах тухай
9 А/36 2019-02-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
10 А/37 2019-02-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
11 А/38 2019-02-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
12 А/39 2019-02-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
13 А/40 2019-02-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
14 А/41 2019-02-13 Нохой устгалын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг хэсгийг байгуулах тухай
15 А/42 2019-02-13 Тендерийн гүйцэтгэгчдийг сонгох тухай
16 А/43 2019-02-13 Тендерийн гүйцэтгэгчдийг сонгох тухай
17 А/45 2019-02-15 Тендерийн гүйцэтгэгчдийг сонгох тухай
18 А/47 2019-02-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
19 А/48 2019-02-26 Хөрөнгө зарцуулах тухай
20 А/49 2019-02-28 Хөрөнгө зарцуулах тухай