Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/56 0000-00-00 Газар эзэмшүүлэх тухай
2 А/60 0000-00-00 Газар эзэмшүүлэх тухай
3 А/86 0219-04-01 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
4 А/01 2019-01-02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
5 А/02 2019-01-03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
6 А/03 2019-01-03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
7 А/04 2019-01-03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
8 А/05 2019-01-07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
9 А/06 2019-01-07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
10 А/07 2019-01-09 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
11 А/08 2019-01-11 Газар эзэмшүүлэх тухай
12 А/09 2019-01-14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
13 А/10 2019-01-18 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
14 А/11 2019-01-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
15 А/12 2019-01-23 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
16 А/13 2019-01-23 Хүүхэд үрчлэх тухай
17 А/14 2019-01-23 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
18 А/15 2019-01-23 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
19 А/16 2019-01-23 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
20 А/17 2019-01-23 Газар эзэмшүүлэх тухай