Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/01 2019-01-02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 А/02 2019-01-03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
3 А/03 2019-01-03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
4 А/04 2019-01-03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
5 А/05 2019-01-07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
6 А/06 2019-01-07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
7 А/07 2019-01-09 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
8 А/08 2019-01-11 Газар эзэмшүүлэх тухай
9 А/09 2019-01-14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
10 А/11 2019-01-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
11 А/14 2019-01-23 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
12 А/15 2019-01-23 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
13 А/16 2019-01-23 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
14 А/17 2019-01-23 Газар эзэмшүүлэх тухай
15 А/19 2019-01-23 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгох тухай
16 А/18 2019-01-24 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай
17 А/20 2019-01-24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
18 А/21 2019-01-29 Хөрөнгө зарцуулах тухай
19 А/25 2019-01-30 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
20 А/26 2019-01-30 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай