Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/01 2018-01-08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 А/02 2018-01-08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/03 2018-01-19 Газар эзэмшүүлэх тухай
4 А/07 2018-01-20 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
5 А/04 2018-01-23 Овог өөрчлөх тухай
6 А/05 2018-01-23 Нэр өөрчлөх тухай
7 А/06 2018-01-26 Хүүхэд үрчлэх тухай
8 А/08 2018-01-29 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
9 А/09 2018-02-02 Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай
10 А/10 2018-02-05 Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
11 А/11 2018-02-06 Хүүхэд үрчлэх тухай
12 А/12 2018-02-06 Нэр өөрчлөх тухай
13 А/13 2018-02-06 Нэр өөрчлөх тухай
14 А/14 2018-02-06 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
15 А/15 2018-02-06 Хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/16 2018-02-09 Шагналын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
17 А/17 2018-02-13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
18 А/18 2018-02-13 Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлж, байгууллагын албан хаагчдад сар шинийн мэнд дэвшүүлэх тухай
19 А/19 2018-02-22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
20 А/20 2018-02-22 Төсвийн хуваарь батлах тухай