Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/01 2018-01-08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 А/02 2018-01-08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/03 2018-01-19 Газар эзэмшүүлэх тухай
4 А/08 2018-01-29 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
5 А/09 2018-02-02 Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай
6 А/10 2018-02-05 Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
7 А/15 2018-02-06 Хөрөнгө зарцуулах тухай
8 А/16 2018-02-09 Шагналын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
9 А/17 2018-02-13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
10 А/18 2018-02-13 Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлж, байгууллагын албан хаагчдад сар шинийн мэнд дэвшүүлэх тухай
11 А/19 2018-02-22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
12 А/20 2018-02-22 Төсвийн хуваарь батлах тухай
13 А/21 2018-02-28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
14 А/22 2018-02-28 Статистик мэдээний хуваарь, үндэсний болон аймаг, сумын хөтөлбөрийн жагсаалт баталж, хэгэгжилтийг хангуулах тухай
15 А/23 2018-02-28 Хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/28 2018-03-05 Хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/29 2018-03-06 Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлах тухай
18 А/30 2018-03-08 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай
19 А/31 2018-03-08 Хорио цээрийн дэглэмийн үед ажиллах бүрэлдэхүүнийг томилох тухай
20 А/32 2018-03-08 Газар ашиглуулах тухай