АРВАЙХЭЭР СУМЫН АРВАЙХЭЭРИЙН 5 ДУГААР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


Засаг дарга: Б.Одонтуяа

Утасны дугаар: 94208882Үүсэн байгуулагдсан нь:

Арвайхээр сумын Арвайхээрийн 5 дугаар баг нь Өвөрхангай аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 1992 онд Арвайхээрийн 5 дугаар баг нэртэйгээр байгуулагдсан юм.

Өрх хүн, ам:

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 888 өрх, хүн амын тоо 3024, 0-18 насны хүүхэд 1134, хөдөлмөрийн насны хүн ам 1607, ахмад настан 284, байнгын болон түр 3223 оршин суугч , малчин өрх 18, мал бүхий 45 өрхийн 14364 толгой малтай, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч 28  өрх иргэн байна.

Аж ахуйн нэгж, албан байгууллага:

Багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд /үйл ажиллагааны чиглэлээр/-ийн тоо Арьс ширэн эдлэлийн үйлдвэр 5  , Ноос эдлэлийн үйлдвэр 3, Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэр 1 , Барилгын материал үйлдвэр 2 , Мод модон эдлэлийн үйлдвэр 1, Хүнсний үйлдвэр 6, Эрүүл мэндийн үйлчилгээ 4,  /хамран суралцах тойргийн 1. 3 ,4, 5, 6, 7,10- цэцэрлэг , Боловсрол,  ЕБС-1 дүгээр сургууль Политехник коллеж тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна.