АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЭМТИЙН 2 ДУГААР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГАЗасаг дарга: Д.Мөнхбаяр

Утасны дугаар: 998087858 98322223

И-мэйл хаяг:  dmunkhbayar35@gmail.com

Өрх хүн, ам:

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 709 өрхийн 2456 хүн ам,  0-18 насны хүүхэд 819, хөдөлмөрийн насны хүн ам1329 иргэн байгаагаас 121 иргэн төрийн байгууллагад, 243 иргэн хувийн байгууллагад, 293 иргэн албан бус хөдөлмөр эрхэлж байна . Ахмад настан 360 байгаагаас 242 нь харъяалалгүй ахмад настан, Мөн 90-ээс дээш настай 7 ахмад настан байна.  Манай багт 55 өрхийн 191  түр оршин суугч байна.  105 малчин буюу мал бүхий  өрхтэй.

Газар нутгийн байрлал:

Эмтийн 2 дугаар баг нь Арвайхээр сумын баруун хойд хэсэгт байрладаг.

 

Аж ахуйн нэгж, албан байгууллага:

Эмтийн 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт 11-р тусгай цэцэрлэг , байнгын ажиллагаатай 8 нэрийн хүнсний дэлгүүр 8, Халуун усны газар 1, автозасвар 3, бензин түгээгүүрийн газар 1 тус тус үйл ажиллагаа явуулдаг.  Эмтийн 2 дугаар багийн хүүхдүүд хамран суралцах тойргийнхоо шугамаар Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуульд хүүхдүүдийн 80% нь хамрагдаж байгаа бөгөөд  20% нь бусад сургуулиудад хамрагдаж байна. Цэцэрлэгийн хувьд 4,5, 10 дугаар  цэцэрлэгүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшиж байна. Насан туршийн боловсролын төвд 1 хүүхэд хамрагдаж байна.