АРВАЙХЭЭР СУМЫН ХҮЙС ТОЛГОЙН 11 ДҮГЭЭР  БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 

НЭР: Б.ЗОЛБОО

АЛБАН ТУШААЛ: ЗАСАГ ДАРГА

УТАСНЫ ДУГААР: 99324102

И-МЭЙЛ ХАЯГ: zolmurun@gmail.com


НЭР: У.ЦОЛМОН

АЛБАН ТУШААЛ: ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ

УТАСНЫ ДУГААР: 88021320


НЭР: Н.БОЛОРТУЯА

АЛБАН ТУШААЛ: НИЙГМИЙН АЖИЛТАН

УТАСНЫ ДУГААР: 99330139, 89560063 

 

Үүсэн байгуулагдсан нь:

Арвайхээр сумын Хүйс толгойн 11 дүгээр баг нь Өвөрхангай аймгийн ИТХурлын 2014 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдрийн 85 дугаар тогтоолоор “Хүйс толгойн” 11 дүгээр баг нэртэйгээр байгууллагдсан.

Газар нутгийн байршил:

Хүйс толгойн 11 дүгээр баг нь Арвайхээр сумын зүүн урд хэсэгт байрладаг. Баруун хойд талаараа Ноёны 10 дугаар баг, баруун талаараа Арвайхээрийн 5 дугаар багтай хил залган оршдог. Гэр хорооллын өрхүүд ихэвчлэн оршин суудаг. Багийн нутаг дэвсгэрт “АЗЗА” ТӨХКомпани үйл ажиллагаа явуулж байна.

Өрх, хүн ам:

 2017 оны жилийн эцсийн хүн амын тооллогоор 383 өрхийн 1332 хүн ам тоологдсон байна. Малчин 59 өрхийн 169 хүн мал аж ахуй дээр ажиллаж байна.  Хүн амын бүтцээр авч үзвэл: 0-18 насны хүүхэд 579, хөдөлмөрийн насны хүн ам 633, ахмад настан 120 иргэн байна. Нийт хүн амын хүйсээр нь авч үзвэл эр 640, эм 692 байна.

 Боловсролын түвшингээр авч үзвэл: Дээд боловсролтой 125, тусгай дунд боловсролтой 50, бүрэн дунд боловсролтой 220, бүрэн бус дунд боловсролтой 199, бага боловсролтой 206, бичиг үсэг мэддэг 526, боловсролгүй 6 иргэн байна.

Багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын бүрэлдэхүүн:

 БИНХурлын дарга Д.Санжид, Тэргүүлэгчдээр Д.Амаржаргал Д.Батсүрэн, Н.Болортуяа, Т.Мятавдорж нар ажиллаж байна.