Олон улсын төсөл хөтөлбөр

Хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг

Санхүүжилтийн хэмжээ

Гүйцэтгэгчийн нэр

Гэрээний дүн

Гэрээ байгуулсан огноо

Ажлын явц

1

Азийн хөгжлийн анкны санхүүжилтээр Арвайхээрт Шинэ цэвэрлэх байгууламж барьж байгуулах

8.5 тэрум

 

 

 

2018.05

 

 

 

8.500.0

 

 

 

 

 

 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

 

Хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг

Санхүүжилтийн хэмжээ

Гүйцэтгэгчийн нэр

Гэрээний дүн

Гэрээ байгуулсан огноо

Ажлын явц

1

Хүний хөгжил төвийн барилга

2.000.000.000

1.000.000.000

“ӨВМТХ” ХХК

2.000.000.000

2018.04.12

 

2

Арвайхээр сумын 1-р сургуулийн спорт залны барилга

1.100.000.000

300.000.000

“Бага хөгшин” ХХК

884.000.000

2018.06.18

 

3

Арвайхээр сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

1.000.000.000

252.670.390

“Ганнэгдэл”ХХК

814.400.000

2018.06.07

 

4

Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1-р сургуулийн дотуур байрны их засвар

70.000.000

70.000.000

“Бяхндөхөмийн хурд”ХХК

65.305.029

2018.04.09

 

5

Арвайхээр сумын ЕБ-ын 2-р сургуулийн хичээлийн 1,2-р байрны их засвар

130.000.000

130.000.000

“Девсофт”ХХК

107.500.000

2018.04.09

 

6

Арвайхээр сумын ЕБ-ын 4-р сургуулийн хичээлийн байрны гадна талын фасадны их засвар

60.000.000

60.000.000

“Чусан” ХХК

52.565.009

2018.04.09

 

7

Арвайхээр сумын 3-р цэцэрлэгийн сантехникийн их засвар

40.000.000

40.000.000

“Чусан”ХХК

37.516.216

2018.04.09

 

8

Арвайхээр сумын 5-р цэцэрлэгийн их засвар

50.000.000

50.000.000

“Ганцаг” ХХК

50.114.824

2018.04.09

 

9

Арвайхээр сумын 6-р цэцэрлэгийн их засвар

50.000.000

50.000.000

“Өв Од Барилга” ХХК

44.000.000

2018.04.09

 

10

Арвайхээр сумын 7-р цэцэрлэгийн их засвар

100.000.000

100.000.000

“Сод-Ээл” ХХК

83.000.000

2018.04.09

 

11

Арвайхээр сумын ЗДТГазрын их засвар

60.000.000

60.000.000

“Чусан” ХХК

58.157.943

2018.09.09

 

12

Аймгийн Музейн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл

15.000.000

15.000.000

“Буянтхурд”ХХК

14.000.000

2018.09.03

 

13

Арвайхээр сумын 3-р цэцэрлэгийн хөгжим,техник хэрэгсэл

10.000.000

10.000.000

“Баянтээрэм”ХХК

8.500.000

2018.07.17

 

14

Төрийн байгууллагын техник тоног төхөөрөмж, хүүхдийн номын санд тавилга

53.000.000

53.000.000

“Түшиг говь Хангай”ХХК

53.000.000

2018.08.07

 

15

Дэлгэрэх гол төсөл

1.000.000.000

500.000.000

“Өндөр сант хайрхан”ХХК

875.700.000

2018.06.11

 

16

Арвайхээр сумын Мэргэд сургуулийн барилга /928 суудал/

3.800.000.000

1.153.200.000

“Аж Констракшн”ХХК

2.147.483.647

2014.06.12

 

17

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар

100.000.000

100.000.000

“Эрхэс Импекс”ХХК

82.000.000

2018.08.04

 

18

ШШГГазрын офиссын барилга

874.000.000

874.000.000

“Жигүүр-Оргил”ХХК

874.000.000

2018.

 

 

 

10.512.0

4.790.0

 

8.251.3

 

 

 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг

Санхүүжилтийн хэмжээ

Гүйцэтгэгчийн нэр

Гэрээний дүн

Гэрээ байгуулсан огноо

Ажлын явц

1

Арвайхээр сумын 6-р багийн 516м авто зам /гүүрийн хамт/

750.000.000

750.000.000

“Өндөр сант хайрхан”ХХК

711.721.821

2018.04.13

 

2

Ахмадын-Өргөө, хүүхдийн ордны чиглэлийн 695м авто зам

450.000.000

450.000.000

“ӨВ-АЗЗА” ТӨХК

450.000.000

2018.04.13

 

3

Хүүхдийн Паркийн тоглоомын шинэчлэл

300.000.000

300.000.000

 

 

2018.07

 

4

Спортын ордны бэлтгэлийн залны барилга

400.000.000

400.000.000

“Навтгар хайрхан”ХХК

689.100.000

2018.05.23

 

5

Арвайхээр сумын төв талбайн засвар

40.000.000

40.000.000

“Дүүрэн хорол”ХХК

39.800.000

2018.04.19

 

6

Арвайхээр сумын бүх усан сангийн шинэчлэл

150.000.000

150.000.000

“Сан” ХХК

46.080.000

2018.09.04

 

7

Төсвийн байгууллагуудын их засвар, тоног төхөөрөмжийн зардал

45.036.600

45.036.600

Цагдаагийн газрын сургалт

45.000.000

2018.

 

8

БОЭТ-д эмчилгээ оношлогооны төхөөрөмж

90.000.000

90.000.000

“Евро Фарм”ХХК

88.000.000

2018.08.02

 

9

Арвайхээр сумын нийтийн орон сууцнуудын дээврийн засвар

100.000.000

100.000.000

“Жигүүр-Оргил”ХХК

100.000.000

2018.

 

10

Арвайхээр сумын 2 ба 7 дугаар багийн төвийн барилга

100.000.000

100.000.000

“Зэндмэнэ суварга”ХХК

91.175.691

2018.09.09

 

11

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн байрны засвар

8.000.000

8.000.000

 

8.000.000

2018.

 

12

Авто Вокзалын бие засах газар

20.000.000

20.000.000

 

 

2018.

 

13

Арвайхээр сумын байгууллагуудын гадна авто зогсоол, авто замын нөхөөс хийх

200.000.000

200.000.000

“ӨВ-АЗЗА”ТӨХК

200.000.000

2018.07.02

 

14

Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн тоног төхөөрөмж

17.000.000

17.000.000

Межурмент ХХК

16.920.000

2018.10.05

 

15

Явуулын шуурхай Пост

20.000.000

20.000.000

 

 

2018.06

 

16

Авто замын засвар шинэчлэл

500.000.000

500.000.000

“Өндөр сант хайрхан”ХХК

498.447.580

2018.08.10

 

 

 

3.190.0

3.190.0

 

2.924.3

 

 

 

 

 

Аймаг орон нутгийн хөгжлийн сан

Хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг

Санхүүжилтийн хэмжээ

Гүйцэтгэгчийн нэр

Гэрээний дүн

Гэрээ байгуулсан огноо

Ажлын явц

1

Хүүхдийн номын сан, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв

600,000,000

 

516,783,527

Итгэлт Єргєє ХХК

589,983,527

2018-07-05

 

2

Арвайхээр сумын төвийн камерын өргөтгөл, шинэчлэл

300,000,000

 

 

 

 

 

 

3

Дэлгэрэх голын төсөл /2,7-р багийн авто зам/

500,000,000

 

149,009,900

Өндөрсантхайрхан ХХК

496,733,786

2018-07-09

 

 

4

Арвайхээр сумын 1-р баг, 9-р багийн тєв, Спорт зал, багийн төв

300,000,000

258,095,862

Оазислэнд ХХК

258,095,862

2018-07-07

 

 

 

1.700.0

928.3

 

1.345.0

 

 

 

Сумын хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр

Хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг

Санхүүжилтийн хэмжээ

Гүйцэтгэгчийн нэр

Гэрээний дүн

Гэрээ байгуулсан огноо

Ажлын явц

1

Хог тээврийн авто машины тоог нэмэгдүүлэх

90.000.000

90.000.000

“Далай гүүр”ХХК

90.000.000

2018.04.30

 

2

Хог тээврийн шатахууны дэмжлэг

25.000.000

25.000.000

Арвайхээр ТҮ-ОНӨААТҮГазар

25.000.000

2018.04.13

 

3

Баяр наадмын зардал

5.000.000

5.000.000

 

 

2018.

 

4

Багийн иргэдийн амралт чөлөөт цагийг өнгөрүүлэх тоглоомын талбай,цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах

49.504.900

49.504.900

“Даншиг-Өргөө” ХХК

49.504.900

2018.08.14

 

5

БОЭТ-ийн эмнэлгийн аюултай хог хаягдал шатаах зуухны барилга

5.000.000

5.000.000

 

5.000.000

2018.

 

6

Орон сууцнуудын гадна талбайн гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх

10.000.000

10.000.000

“Найрамдал нэгдсэн” СӨХолбоо

10.000.000

2018.

 

7

Наадмын төв талбайн сурын талбайн тохижилтыг сайжруулах

6.000.000

6.000.000

 

6.000.000

2018.

 

8

Дайргын голын боолтын засвар

1.000.000

1.000.000

Иргэн П.Ганбаатар

1.000.000

2018.11.06

 

9

12,13-р багийн хаягжуулалт

9.000.000

9.000.000

“Тэрэмбаян”ХХК

9.000.000

2018.

 

10.

3-р багийн төвийн засварын ажил

5.000.000

5.000.000

С.Батчулуун

5.000.000

2018.10.30

 

 

 

205.5

205.5

 

205.5

 

 

 

Авто замын сангийн хөрөнгөөр

Хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг

Санхүүжилтийн хэмжээ

Гүйцэтгэгчийн нэр

Гэрээний дүн

Гэрээ байгуулсан огноо

Ажлын явц

1

Арвайхээр сумын авто замын гэрэлтүүлэг

35.179.800

35.179.800

Арвайхээр ТҮ-ОНӨААТҮГазар

35.000.000

2018.07

 

2

Арвайхээр сумын Түгийн овооны авто замын засвар

20.000.000

20.000.000

ӨВ-АЗЗА ТӨХК

20.000.000

2018.10

 

3

Арвайхээр сумын ЕБ-ын 4-р сургуулийн зүүн урд уулзвараас баруун тийш 9-р багийн автозамтай холбох 788м хатуу хучилттай замын үлдэгдэл санхүүжилт

718,206,119

228,206,100

"Өндөрсант хайрхан" ХХК

718,206,119

2017-06-10

 

 

 

773.4

283.4

 

773.4

 

 

 

Байгаль орчныг нөхөн сэргээх зардал

Хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний нэр

Батлагдсан төсөвт өртөг

Санхүүжилтийн хэмжээ

Гүйцэтгэгчийн нэр

Гэрээний дүн

Гэрээ байгуулсан огноо

Ажлын явц

1

Т.Намнансүрэнгийн гудамжийг Эко Хавтанжуулах

26.800.000

26.800.000

Арвайхээр ТҮ-ОНӨААТҮГазар

26.800.000

2018.07

 

 

 

26.8

26.8

 

26.8