Сумын ЗДТГ-ын АТҮХ-ийн төлөвлөгөө, биелэлт

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 89/3 2021-01-15 2020 оны төлөвлөгөөний Арвайхээр суманд хамаарах заалтын хэрэгжилт
2 1 2021-03-02 Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөө
3 89/3 2021-12-10 2021 оны төлөвлөгөөний Арвайхээр суманд хамаарах заалтын хэрэгжилт