ГОМДОЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ УТАС 110 /ТӨЛБӨРГҮЙ/-2