ИЛ ТОД БАЙДАЛ Хүний нөөц ☆ Хүний нөөц ☆ Төрийн албаны зөвлөл-Вебинар сургалт ☆ Ёс зүйн зөвлөл ☆ Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм ☆ Сонгон шалгаруулалтын зар ☆ Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам ☆ Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа ☆ Сумын ЗДТГ-ын АТҮХ-ийн төлөвлөгөө, биелэлт ☆ Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр ☆ Авилгад өртөх эрсдлийн судалгаа ☆ Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсэн мэдүүлэг хянасан дүгнэлт ☆ Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ☆ Видео шторк Үйл ажиллагаа ☆ Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримт ☆ Иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь ☆ Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт ☆ Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа ☆ Утасны жагсаалт ☆ Төлбөрт үйлчилгээ ☆ Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчдийн бүрдүүлэх материал, олголт ☆ Эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл ☆ Статистик мэдээлэл Хяналт - шинжилгээ үнэлгээ ☆ Дотоод хяналтын төлөвлөгөө ☆ Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа

Хаяг, гэрэлтүүлэг, самбартай холбоотойгоор Хотын Захирагчийн Албанаас авахад шаардагдах Зөвшөөрлийн  нөхцөл


·         Тухайн байгууллага, хувь хүний өргөдөл 

·         Хаана, яаж байршуулах тухай газрын байршлын зураг  гэрэлтүүлэг, самбарын хэмжээ өнгө хийц

·         Техникийн нөхцөл /”ЭБЦТС”-ТӨХК, “Онги-Ус суваг” ОНӨААТҮГ, “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-аас шугам сүлжээтэй холбоотой зураглал

·         Жич: / Шинээр самбар байршуулах гэж байгаа бол Аймгийн Цагдаагийн газраас тодорхойлолт /Камер болон ,замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд саад нөлөө учруулж байгаа эсэх тухай

·         Самбарын нэг жилийн хураамж М2-6000 төгрөг Төрийн сан  10010195500, 1001101955405 тоот данс


                                       --------------------------------------------------oOo---------------------------------------------------


Иргэн болон ААНБайгууллага газар эзэмших болон эрх шилжүүлэхэд:


·         Гэрчилгээний үнэ – иргэн 5000, ААНБ- 10000₮     /100100029002/

·         Тэмдэгтийн хураамж – 10000     /100101900941/

·         Хувийн хэрэг /иргэн тус бүр хувийн хэрэг нээнэ/ - 8430₮      /100100029002/

·         Кадастарын зураг /үнэт цаасан дээр гардаг/ - 2500           /100100029002/

·         Газрын төлбөр /иргэний авсан газрын хэмжээнээс хамаарч янз бүр байна/


                                      --------------------------------------------------oOo---------------------------------------------------