СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2-т “Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу тус сумын Эмтийн 2 дугаар багт Зохион байгуулагч-ийн сул орон тоо гарсныг олон нийтэд зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7032-2064 утсаар лавлана уу.

Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газар

2019-03-01 СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2-т “Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу тус сумын Ноёны 10дугаар багт Зохион байгуулагч-ийн сул орон тоо гарсныг олон нийтэд зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7032-2064 утсаар лавлана уу.

Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газар

2019-04-05