Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Дугаар Огноо Файлын нэр