Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт /хагас жилээр/

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 2 2019-06-18 Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт /хагас жилээр/