Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 8/02 2018-12-12 Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл