Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/164 2017-12-25 Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл зохион байгуулах тухай
2 А/165 2017-12-27 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
3 А/166 2017-12-27 Хүүхэд үрчлэх тухай
4 А/167 2017-12-27 Хүүхэд үрчлэх тухай
5 А/168 2017-12-27 Хүүхэд үрчлэх тухай
6 А/169 2017-12-27 Хүүхэд үрчлэх тухай
7 А/170 2017-12-27 Овог өөрчлөх тухай
8 А/01 2018-01-08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай