Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/143 2017-12-05 Хөрөнгө зарцуулах тухай
2 А/144 2017-12-05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/145 2017-12-06 Хөрөнгө зарцуулах тухай
4 А/146 2017-12-07 Мөнгөн шагнал олгох тухай
5 А/147 2017-12-07 Төсвийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай
6 А/148 2017-12-11 Нэр өөрчлөх тухай
7 А/149 2017-12-11 Овог өөрчлөх тухай
8 А/150 2017-12-11 Нэр өөрчлөх тухай
9 А/151 2017-12-11 Эрх шилжүүлэх тухай
10 А/152 2017-12-11 Хөрөнгө зарцуулах тухай
11 А/153 2017-12-14 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
12 А/155 2017-12-20 Хөрөнгө зарцуулах тухай
13 А/156 2017-12-20 Хөрөнгө зарцуулах тухай
14 А/157 2017-12-20 Урамшуулал олгох тухай
15 А/158 2017-12-20 Мөнгөн шагнал олгох тухай
16 А/159 2017-12-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/160 2017-12-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
18 А/161 2017-12-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
19 А/162 2017-12-22 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдад үр дүнгийн урамшил олгох тухай
20 А/163 2017-12-25 Мөнгөн шагнал олгох тухай