Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/123 2017-11-01 Хөрөнгө зарцуулах тухай
2 А/124 2017-11-06 Хүүхэд үрчлэх тухай
3 А/126 2017-11-06 Овог өөрчлөх тухай
4 А/127 2017-11-06 Ургийн овог өөрчлөх тухай
5 А/128 2017-11-06 Нэр өөрчлөх тухай
6 А/129 2017-11-06 Нэр өөрчлөх тухай
7 А/130 2017-11-06 Нэр өөрчлөх тухай
8 А/125 2017-11-07 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
9 А/131 2017-11-07 Газар эзэмшүүлэх тухай
10 А/132 2017-11-07 Овог өөрчлөх тухай
11 А/133 2017-11-27 Хүүхэд үрчлэх тухай
12 А/134 2017-11-27 Хүүхэд үрчлэх тухай
13 А/135 2017-11-27 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
14 А/136 2017-11-27 Дотоод хяналт шалгалтын нэгжийг шинэчлэн байгуулах тухай
15 А/137 2017-11-30 Хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/138 2017-11-30 Хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/139 2017-11-30 Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай
18 А/140 2017-12-04 Газар эзэмшүүлэх тухай
19 А/141 2017-12-04 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
20 А/142 2017-12-04 Газар эзэмшүүлэх тухай