Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/98 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай
2 А/99 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай
3 А/105 2017-09-28 Зөвшөөрөл олгох тухай
4 А/106 2017-10-03 Цэргийн жинхэнэ албанд татагдагчдыг үзлэг, шинжилгээнд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай
5 А/107 2017-10-03 Түүхий эдийн төвүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай
6 А/108 2017-10-03 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
7 А/109 2017-10-03 Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай
8 А/110 2017-10-04 Хөрөнгө зарцуулах тухай
9 А/111 2017-10-05 Хөрөнгө зарцуулах тухай
10 А/112 2017-10-05 Хүүхэд үрчлэх тухай
11 А/113 2017-10-05 Овог өөрчлөх тухай
12 А/114 2017-10-06 Байгууллага бүрт "Ахмадын сан" байгуулах тухай
13 А/115 2017-10-12 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
14 А/116 2017-10-17 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
15 А/117 2017-10-18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
16 А/118 2017-10-19 Хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/119 2017-10-23 Журам батлах тухай
18 А/120 2017-10-24 Хөрөнгө зарцуулах тухай
19 А/121 2017-10-24 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
20 А/122 2017-10-24 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай