Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/84 2017-08-21 Хүүхэд үрчлэх тухай
2 А/85 2017-08-21 Хүүхэд үрчлэх тухай
3 А/86 2017-08-21 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
4 А/87 2017-08-21 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
5 А/88 2017-08-21 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
6 А/89 2017-08-31 Урамшуулал олгох тухай
7 A/91 2017-09-15 Г.Цэнд-Аюушд газар эзэмшүүлэх тухай
8 А/90 2017-09-15 О.Бямбасүрэнд газар эзэмшүүлэх тухай
9 А/91 2017-09-15 Г.Цэнд-Аюушд газар эзэмшүүлэх тухай
10 А/92 2017-09-15 Г.Нэргүйд газар эзэмшүүлэх тухай
11 А/93 2017-09-22 Газар эзэмшүүлэх тухай
12 А/94 2017-09-22 Овог өөрчлөх тухай
13 А/95 2017-09-22 Овог өөрчлөх тухай
14 А/96 2017-09-22 Овог өөрчлөх тухай
15 А/97 2017-09-22 Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
16 А/100 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай
17 А/101 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай
18 А/102 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай
19 А/103 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай
20 А/104 2017-09-23 Зөвшөөрөл олгох тухай