Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/63 2017-06-06 Төсвийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай
2 А/64 2017-06-12 Хөрөнгө зарцуулах тухай
3 А/65 2017-06-16 Эрх шилжүүлэх тухай
4 А/66 2017-06-16 Овог, нэр өөрчлөх тухай
5 А/67 2017-06-16 Овог, нэр өөрчлөх тухай
6 А/68 2017-06-16 Овог, нэр өөрчлөх тухай
7 А/69 2017-06-16 Овог, нэр өөрчлөх тухай
8 А/70 2017-06-16 Хөрөнгө зарцуулах тухай
9 А/72 2017-07-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
10 А/73 2017-07-16 Газар ашиглах эрх сунгах тухай
11 А/74 2017-07-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
12 А/75 2017-07-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
13 А/76 2017-07-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
14 А/77 2017-07-26 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай
15 А/78 2017-08-01 Төл малыг бруцеллёз өвчнөөс дархлаажуулах тарилга зохион байгуулах тухай
16 А/79 2017-08-04 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг эрчимжүүлэх тухай
17 А/80 2017-08-21 Нэр өөрчлөх тухай
18 А/81 2017-08-21 Нэр өөрчлөх тухай
19 А/82 2017-08-21 Нэр өөрчлөх тухай
20 А/83 2017-08-21 Хүүхэд үрчлэх тухай