Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/21 2017-02-13 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
2 А/23 2017-02-23 Халамжийн мөнгөн тэтгэмж олгох тухай
3 А/24 2017-02-23 Хөрөнгө зарцуулах тухай
4 А/25 2017-03-14 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
5 А/26 2017-03-14 Овог, нэр өөрчлөх, хүүхэд үрчлүүлэх тухай
6 А/27 2017-03-15 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
7 А/28 2017-03-15 Газар эзэмшүүлэх тухай
8 А/29 2017-03-15 Мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээний нэгжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай
9 А/30 2017-03-15 Хөрөнгө зарцуулах тухай
10 А/31 2017-03-15 Нэг өдрийн цалин хандивлах аян, санаачилгыг өрнүүлэх тухай
11 А/32 2017-03-15 Хөрөнгө зарцуулах тухай
12 А/33 2017-03-27 Захирамж хүчингүй болгох тухай
13 А/34 2017-03-27 Авилгын эсрэг 2017-2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
14 А/35 2017-03-27 Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
15 А/36 2017-03-27 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
16 А/37 2017-03-27 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
17 А/38 2017-04-04 Хамтарсан багийг шинэчлэн байгуулах тухай
18 А/39 2017-04-04 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
19 А/40 2017-04-04 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
20 А/41 2017-04-07 Хөрөнгө зарцуулах тухай