Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/01 2017-01-02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 А/02 2017-01-10 Газар эзэмшүүлэх тухай
3 А/10 2017-01-27 Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
4 А/12 2017-01-27 Хөрөнгө зарцуулах тухай
5 А/17 2017-02-03 Төсвийн хуваарь батлах тухай
6 А/18 2017-02-03 Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай
7 А/21 2017-02-13 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
8 А/23 2017-02-23 Халамжийн мөнгөн тэтгэмж олгох тухай
9 А/24 2017-02-23 Хөрөнгө зарцуулах тухай
10 А/28 2017-03-15 Газар эзэмшүүлэх тухай
11 А/29 2017-03-15 Мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээний нэгжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай
12 А/30 2017-03-15 Хөрөнгө зарцуулах тухай
13 А/31 2017-03-15 Нэг өдрийн цалин хандивлах аян, санаачилгыг өрнүүлэх тухай
14 А/32 2017-03-15 Хөрөнгө зарцуулах тухай
15 А/33 2017-03-27 Захирамж хүчингүй болгох тухай
16 А/34 2017-03-27 Авилгын эсрэг 2017-2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
17 А/35 2017-03-27 Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
18 А/36 2017-03-27 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
19 А/38 2017-04-04 Хамтарсан багийг шинэчлэн байгуулах тухай
20 А/39 2017-04-04 Дэмжлэг үзүүлэх тухай