Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 30 2018-09-25 Арвайхээр сумын 5 дугаар баг, Бурхи 9 дүгээр баг, Хүйс толгой 11 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт нэмж оруулсан хаягийн жагсаалтыг батлах тухай
2 37 2018-10-25 Ээлжит хуралдаан товлон зарлах тухай
3 38 2018-10-25 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
4 13 2020-02-18 Арвайхээр сумын сонгуулийн хэсгийн төв, нутаг дэвсгэр батлах тухай
5 24 2020-04-20 Байршил тогтоох тухай
6 26 2020-04-27 Арвайхээр сумын Хурлын төлөөлөгчдийн тоо, тойргийн дугаар, мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, хэсгийн төв батлах тухай
7 01 2020-05-07 Арвайхээр сумын сонгуулийн хэсгийн хороод байгуулах тухай
8 52 2021-09-15 Гудамж, талбайг хаягжуулах тухай
9 65 2021-12-09 Арвайхээр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Ажлын албаны бүтэц, орон тоо батлах тухай
10 6-03 2021-12-17 2022 оныг зорилтот жил болгон зарлах тухай
11 6/01 2021-12-17 Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг үнэлэх тухай
12 72 2021-12-28 Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ Орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын Удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
13 73 2021-12-28 Арвайхээр цэцэрлэгжилт Орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын Удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
14 74 2021-12-28 Арвайхээр хотын Нийтийн тээвэр, гэрэлтүүлэг, Орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын Удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
15 8/02 2022-05-06 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай