Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 12 2018-03-20 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
2 13 2018-03-20 "Алдарт эх" нэг, хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
3 14 2018-03-20 Ээлжит хуралдаан товлон зарлах тухай
4 16 2018-04-10 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
5 17 2018-04-10 Журам батлах тухай
6 18 2018-04-10 Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн шинэчлэн байгуулж, зөвлөлийн гишүүдийн ажлын чиг үүргийн батлах тухай
7 19 2018-04-10 Хамтарсан баг байгуулах тухай
8 20 2018-04-10 Тогтоол хүчингүй болгох, өөрчлөлт оруулах тухай
9 21 2018-04-10 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
10 22 2018-04-10 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
11 24 2018-06-14 Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт Саруул хотхоны хаягийн зураг, барилга байгууламж, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийн жагсаалтыг батлах тухай
12 25 2018-06-14 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
13 26 2018-06-14 Хөрөнгө актлах, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай
14 27 2018-06-14 Орон нутгийн өмчийн тооллогын дүнгийн тухай
15 28 2018-06-14 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
16 23 2018-06-17 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
17 31 2018-09-24 Журам шинэчлэн батлах тухай
18 32 2018-09-24 Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай
19 33 2018-09-24 Аддиктологийн баг байгуулах тухай
20 35 2018-09-24 Шинээр байгуулагдсан Зүлэгт, Онги багуудын Анхдугаар хуралдаан товлон зарлах тухай