Засаг даргын захирамж

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/21 2021-02-10 Ж.Шижир, Т.Отгон, Г.Ганчимэг нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай
2 А/22 2021-02-16 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай
3 А/23 2021-02-18 Б.Бадамцэцэгт буцалтгүй тусламж олгох тухай
4 А/25 2021-02-22 Ж.Ууганбаатарын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Ж.Самданмөнхөд шилжүүлэх тухай
5 А/26 2021-02-22 Сумын аваргуудыг шагнах тухай
6 А/27 2021-02-24 Төвлөрүүлсэн үлдэгдлийг буцаан олгох тухай
7 А/29 2021-02-24 Мэдээлэл сурталчилгааны зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай
8 А/30 2021-03-05 Ц.Ламаахүүд дэмжлэг үзүүлэх тухай
9 А/31 2021-03-05 Д.Наранзулд буцалтгүй тусламж олгох тухай
10 А/33 2021-03-09 Гамшгийн үед хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэх байршлыг тогтоох тухай
11 А/36 2021-03-09 2022 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл, арга хэмжээний саналыг эрэмбэлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
12 А/38 2021-03-10 Д.Чимэдрэгзэнгийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг С.Өлзийбаатарт шилжүүлэх тухай
13 А/39 2021-03-10 Д.Норгимын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Г.Ганчимэгд шилжүүлэх тухай
14 А/40 2021-03-15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
15 А/41 2021-03-17 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай
16 А/42 2021-03-17 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай
17 А/43 2021-03-17 Ц.Эрдэнэбилэгийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Д.Бат-Оюунд шилжүүлэх тухай
18 А/44 2021-03-23 Зарим худалдаа үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай
19 А/45 2021-03-24 Хамгаалах хэрэгсэл, маск, нэгжний дэмжлэгт хөрөнгө зарцуулах тухай
20 А/46 2021-03-30 Зарим үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагааг хязгаарлах тухай