Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/87 2019-04-01 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
2 А/88 2019-04-01 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
3 А/89 2019-04-08 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
4 А/90 2019-04-08 Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
5 А/91 2019-04-09 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
6 А/92 2019-04-10 Буцалтгүй тусламж олгох тухай