Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/64 2019-03-11 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
2 А/66 2019-03-12 Архивын баримт бичиг цэгцлэх, баримтын тооллого хийх комисс байгуулах тухай
3 А/67 2019-03-12 Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
4 А/68 2019-03-12 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
5 А/69 2019-03-12 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод тусгах санал боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
6 А/70 2019-03-13 Хөрөнгө зарцуулах тухай
7 А/71 2019-03-14 Хүүхэд үрчлэх тухай
8 А/72 2019-03-15 Сайн дурын хэсэг байгуулах
9 А/73 2019-03-15 Мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
10 А/75 2019-03-18 Нохой, муур устгалын ажлыг эрчимжүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг хэсгийг байгуулах тухай
11 А/76 2019-03-18 2,7 дугаар баг, 48 айлын тоглоомын талбайн засвар, шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
12 А/77 2019-03-18 Хиргисүүрийн хашаа шинэчлэх ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
13 А/78 2019-03-18 Бурхийн эхийг хашаажуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
14 А/79 2019-03-20 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
15 А/80 2019-03-20 Хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/81 2019-03-21 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
17 А/82 2019-03-21 Газар эзэмшүүлэх тухай
18 А/83 2019-03-21 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
19 А/84 2019-03-29 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
20 А/85 2019-03-29 2020 оны сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл, арга хэмжээний саналыг эрэмблэх ажлын хэсэг байгуулах тухай