Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/38 2019-02-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
2 А/39 2019-02-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
3 А/40 2019-02-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
4 А/41 2019-02-13 Нохой устгалын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг хэсгийг байгуулах тухай
5 А/42 2019-02-13 Тендерийн гүйцэтгэгчдийг сонгох тухай
6 А/43 2019-02-13 Тендерийн гүйцэтгэгчдийг сонгох тухай
7 А/45 2019-02-15 Тендерийн гүйцэтгэгчдийг сонгох тухай
8 А/47 2019-02-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
9 А/48 2019-02-26 Хөрөнгө зарцуулах тухай
10 А/49 2019-02-28 Хөрөнгө зарцуулах тухай
11 А/50 2019-03-01 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
12 А/51 2019-03-06 Хөрөнгө зарцуулах тухай
13 А/53 2019-03-07 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
14 А/54 2019-03-07 Хүүхэд үрчлэх тухай
15 А/55 2019-03-07 Тендерийн гүйцэтгэгчдийг сонгох тухай
16 А/57 2019-03-07 Газар эзэмшүүлэх тухай
17 А/59 2019-03-07 Газар эзэмшүүлэх тухай
18 А/61 2019-03-11 Хөрөнгө зарцуулах тухай
19 А/62 2019-03-11 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
20 А/63 2019-03-11 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай