Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/19 2019-01-23 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгох тухай
2 А/18 2019-01-24 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/20 2019-01-24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
4 А/21 2019-01-29 Хөрөнгө зарцуулах тухай
5 а/22 2019-01-29 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
6 А/23 2019-01-29 Т.Балдайнхайнямд дэмжлэг үзүүлэх тухай
7 А/24 2019-01-29 Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлж, байгууллагын албан хаагчдад сар шинийн мэнд дэвшүүлэх тухай
8 А/25 2019-01-30 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
9 А/26 2019-01-30 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
10 А/27 2019-01-30 Хөрөнгө зарцуулах тухай
11 А/28 2019-01-30 Дэлгэрэхийн 3 дугаар багийн төвийн байрын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох ажлын хэсэг байгуулах тухай
12 А/29 2019-01-30 Орон сууцны гэрэлтүүлэг нэмэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
13 А/30 2019-01-31 Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн хуваарь батлах тухай
14 А/31 2019-02-01 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
15 А/32 2019-02-01 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай
16 А/33 2019-02-01 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай
17 А/34 2019-02-01 Төсвийн хуваарь батлах тухай
18 А/35 2019-02-01 Хөрөнгө зарцуулах тухай
19 А/36 2019-02-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
20 А/37 2019-02-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай