Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/160 2018-08-01 Тендерээс татгалзах тухай
2 А/161 2018-08-02 Арвайхээр сумын 2,8 болон 5,10 дугаар цэцэрлэгт мах, махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/162 2018-08-10 "Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого"-ыг сумын хэмжээнд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай
4 А/163 2018-08-10 Газар эзэмшүүлэх тухай
5 А/164 2018-08-10 Газар эзэмшүүлэх тухай
6 А/165 2018-08-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
7 А/166 2018-08-14 Газар эзэмшүүлэх тухай
8 А/167 2018-08-14 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
9 А/168 2018-08-14 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
10 А/169 2018-08-17 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
11 А/170 2018-08-21 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
12 А/171 2018-08-21 Газар эзэмшүүлэх тухай
13 А/172 2018-08-21 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
14 А/173 2018-08-21 Овог өөрчлөх тухай
15 А/174 2018-08-21 Овог өөрчлөх тухай
16 А/175 2018-08-21 Овог өөрчлөх тухай
17 А/176 2018-08-21 Хүүхэд үрчлэх тухай
18 А/177 2018-08-21 Хүүхэд үрчлэх тухай
19 А/178 2018-08-21 Хүүхэд үрчлэх тухай
20 А/179 2018-08-21 Хүүхэд үрчлэх тухай