Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/206 2018-09-04 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай
2 А/207 2018-09-07 Хог тээврийн авто машин хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/209 2018-09-07 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
4 А/210 2018-09-07 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай
5 А/211 2018-09-11 Хөрөнгө зарцуулах тухай
6 А/212 2018-09-12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
7 А/213 2018-09-12 Захирамж хүчингүй болгох тухай
8 А/214 2018-09-13 Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
9 А/215 2018-09-19 Үнэлгээний комисс байгуулах тухай
10 А/218 2018-09-25 Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
11 А/219 2018-09-25 Орон сууцнуудын гадна талбайн хогийн сав хүлээж авахажлын хэсэг байгуулах тухай
12 А/224 2018-09-27 Газар эзэмшүүлэх тухай
13 А/225 2018-09-27 Газар эзэмшүүлэх тухай
14 А/226 2018-09-27 Нэгж талбарын талбайн хэмжээ өөрчлөх газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
15 А/227 2018-09-27 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
16 А/228 2018-09-27 Газар эзэмшүүлэх тухай
17 А/229 2018-09-27 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
18 А/230 2018-09-27 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
19 А/232 2018-09-27 Согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ явуулж буй газруудын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай
20 А/233 2018-10-03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай