Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/162 2018-08-10 "Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого"-ыг сумын хэмжээнд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай
2 А/163 2018-08-10 Газар эзэмшүүлэх тухай
3 А/164 2018-08-10 Газар эзэмшүүлэх тухай
4 А/165 2018-08-13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
5 А/166 2018-08-14 Газар эзэмшүүлэх тухай
6 А/167 2018-08-14 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
7 А/168 2018-08-14 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
8 А/171 2018-08-21 Газар эзэмшүүлэх тухай
9 А/172 2018-08-21 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
10 А/183 2018-08-22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
11 А/184 2018-08-22 Газар эзэмшүүлэх тухай
12 А/185 2018-08-22 Газар эзэмшүүлэх тухай
13 А/186 2018-08-22 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай
14 А/187 2018-08-23 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
15 А/188 2018-08-24 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хуцагаа сунгах, нэгж талбарын талайн хэмжээ өөрчлөх тухай
16 А/189 2018-08-24 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
17 А/190 2018-08-27 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
18 А/192 2018-08-28 Хүнс, барааны төв захын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай
19 А/193 2018-08-31 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
20 А/194 2018-08-31 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай