Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/122 2018-06-14 Хөрөнгө зарцуулах тухай
2 А/123 2018-06-15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
3 А/124 2018-06-18 Урамшуулал олгох тухай
4 А/125 2018-06-18 Урамшуулал олгох тухай
5 А/126 2018-06-18 Хөрөнгө зарцуулах тухай
6 А/127 2018-06-18 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
7 А/128 2018-06-18 Нэр өөрчлөх тухай
8 А/129 2018-06-18 Нэр өөрчлөх тухай
9 А/130 2018-06-18 Овог өөрчлөх тухай
10 А/131 2018-06-18 Овог өөрчлөх тухай
11 А/132 2018-06-18 Овог өөрчлөх тухай
12 А/133 2018-06-18 Хүүхэд үрчлэх тухай
13 А/134 2018-06-18 Хүүхэд үрчлэх тухай
14 А/135 2018-06-18 Хүүхэд үрчлэх тухай
15 А/136 2018-06-19 Хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/137 2018-06-19 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
17 А/138 2018-06-19 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
18 А/238 2018-06-19 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
19 А/139 2018-06-21 Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
20 А/239 2018-06-21 Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай