Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/99 2018-05-21 Хөрөнгө зарцуулах тухай
2 А/102 2018-05-22 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
3 А/103 2018-05-23 Хөрөнгө зарцуулах тухай
4 А/104 2018-05-23 Хөрөнгө зарцуулах тухай
5 А/105 2018-05-23 Хөрөнгө зарцуулах тухай
6 А/106 2018-05-23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
7 А/109 2018-05-25 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
8 А/107 2018-05-28 Биеийн тамир, спортын хамтлагийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай
9 А/108 2018-05-31 Урамшуулал олгох тухай
10 А/110 2018-06-04 Хагас жилийн малын түүвэр судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
11 А/112 2018-06-04 Хөрөнгө зарцуулах тухай
12 А/113 2018-06-04 Мал тооллогын бүртгэлд тооллого явуулах тухай
13 А/114 2018-06-05 Хөрөнгө зарцуулах тухай
14 А/115 2018-06-07 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
15 А/116 2018-06-08 Хүүхэд үрчлэх тухай
16 А/117 2018-06-08 Овог өөрчлөх тухай
17 А/118 2018-06-12 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
18 А/119 2018-06-12 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
19 А/120 2018-06-14 Тариаланчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай
20 А/121 2018-06-14 Хөрөнгө зарцуулах тухай