Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/240 2018-06-26 Хөрөнгө зарцуулах тухай
2 А/141 2018-06-27 Хөрөнгө зарцуулах тухай
3 А/142 2018-06-27 Хөрөнгө зарцуулах тухай
4 А/143 2018-06-28 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай
5 А/144 2018-06-28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
6 А/145 2018-06-28 Орон сууцны гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
7 А/146 2018-06-28 Орон сууцны гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлын гэрээ байгуулах тухай
8 А/147 2018-06-28 "Дээлтэй Монгол" арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
9 А/148 2018-07-05 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
10 А/150 2018-07-06 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
11 А/151 2018-07-06 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
12 А/152 2018-07-06 Наадмын талбайн тохижилт, худалдаа, үйлчилгээний ажлын хэсэг байгуулах тухай
13 А/153 2018-07-16 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
14 А/154 2018-07-24 Тендерийн татгалзах тухай
15 А/155 2018-07-24 Арвайхээр сумын 52 айлын сууцны дээврийн засварын ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
16 А/157 2018-07-31 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
17 А/158 2018-07-31 Арвайхээр сумын багийн иргэдийн амралт, чөлөөт цагийг өнгөрүүлэх тоглоомын талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
18 А/159 2018-07-31 Тендерээс татгалзах тухай
19 А/160 2018-08-01 Тендерээс татгалзах тухай
20 А/161 2018-08-02 Арвайхээр сумын 2,8 болон 5,10 дугаар цэцэрлэгт мах, махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай