Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/80 2018-05-02 Сургулт зохион байгуулах тухай
2 А/81 2018-05-04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/82 2018-05-14 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай
4 А/83 2018-05-15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
5 А/84 2018-05-16 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
6 А/85 2018-05-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
7 А/86 2018-05-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
8 А/87 2018-05-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
9 А/88 2018-05-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
10 А/89 2018-05-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
11 А/90 2018-05-17 Овог өөрчлөх тухай
12 А/91 2018-05-17 Овог өөрчлөх тухай
13 А/92 2018-05-17 Овог өөрчлөх тухай
14 А/93 2018-05-17 Нэр өөрчлөх тухай
15 А/94 2018-05-17 Хүүхэд үрчлэх тухай
16 А/95 2018-05-17 Хүүхэд үрчлэх тухай
17 А/96 2018-05-17 Овог өөрчлөх тухай
18 А/97 2018-05-18 Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийг байгуулах тухай
19 А/100 2018-05-21 Орон нутгийн Засаг захиргааны байгууллагын дэргэдэх "Гэр бүлийн зөвлөл"-ийг байгуулах тухай
20 А/98 2018-05-21 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай