Засаг даргын захирамж 2018 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/60 2018-04-10 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
2 А/61 2018-04-16 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай
3 А/62 2018-04-16 Овог өөрчлөх тухай
4 А/63 2018-04-16 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
5 А/64 2018-04-16 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
6 А/65 2018-04-18 Хөрөнгө зарцуулах тухай
7 А/66 2018-04-19 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
8 А/67 2018-04-19 Газар ашиглалтын зориулалтанд өөрчлөлт оруулах тухай
9 А/68 2018-04-19 Газар эзэмшүүлэх тухай
10 А/69 2018-04-19 Орон тооны бус байнгын зөвлөл байгуулах тухай
11 А/70 2018-04-19 Захирамж хүчингүй болгох тухай
12 А/71 2018-04-19 Тендерийн гүйцэтгэгчдийг сонгох тухай
13 А/72 2018-04-20 Овог өөрчлөх тухай
14 А/73 2018-04-20 Тендерийн гүйцэтгэгчдийг сонгох тухай
15 А/74 2018-04-23 Хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/75 2018-04-23 Хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/76 2018-04-24 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
18 А/77 2018-04-24 Зөвлөл байгуулах тухай
19 А/78 2018-04-30 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
20 А/79 2018-05-02 Хөрөнгө зарцуулах тухай